مراحل و فرایند ثبت سفارش خارجی

تایم لاین ثبت سفارش خارجی

ثبت سفارش و تایید توسط سایت

ثبت سفارش و تایید توسط سایت

ثبت سفارش در سایت آمازون

ثبت سفارش در سایت مبدا

ارسال کالا توسط سایت مبدا به دفتر ترکیه

ارسال کالا توسط سایت فروشنده به دفتر ترکیه

ارسال کالا از دفتر ترکیه به دفتر تهران

ارسال کالا از دفتر ترکیه به دفتر تهران

ارسال کالا به آدرس خریدار در سراسر ایران

ارسال کالا به آدرس خریدار در سراسر ایران


روش محاسبه سفارش :

قیمت کالا در سایت مبدا

هزینه حمل و نقل از سایت مبدا تا دفتر مارمارا استار در ترکیه

هزینه حمل و نقل از دفتر ترکیه به دفتر تهران

هزینه حمل از دفتر تهران به آدرس خریدار

هزینه کارمزد ثبت سفارش که نسبت به هزینه سفارش مشخص می شود.